Chinese Classical Mahjong:

Classical rules

MINI POINTS

 

Japanese Mahjong – riichi rules:

riichi rules

1 fan yaku

2 fan, 3 fan and 5 fan yaku

yakuman

Three player Japanese Mahjong

 

Set of Mahjong tiles

Mahjong-tiles